top of page

PRO VAŠE KLIDNÉ BYDLENÍ

PROVĚŘTE

SI TECHNICKÝ STAV

Plaketa.png

INSPEKCE DOMŮ, BYTŮ, POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ

Kontrola budov
Kontrola technologií
Energetická náročnost
Kontrola TZB, ZTI a PBŘ
Kontrola pozemků
Kontrola dokumentace
Inspekce

Objektivní posudek

Technické posouzení skutečného stavu.

Stále častěji diskutovaným tématem je kvalita nemovitostí ve vztahu k jejich technickému stavu, opotřebení či závadám. Od roku 2014 se každým rokem zvyšuje podíl kontrolovaných nemovitostí v závislosti na zákonem stanoveném ujednání o technickém stavu, respektive předsmluvní informaci, která je podkladem pro prodej či nákup jakékoliv nemovitosti.

V oblasti technických kontrol je právě technická specifikace a kontrola významným produktem, který ochraňuje vždy zájmy klienta, který buď nemovitost kupuje nebo ji prodává.

Technická inspekce, jak ji nazýváme my „PROVĚŘENÁ NEMOVITOST“ je soubor informací spolu s fotodokumentací pořízenou technickým inspektorem na nemovitosti, kdy se prověřuje stav opotřebení jednotlivých částí konstrukcí, technologií, rozvodů a dalšího vybavení ve vztahu ke stáří nemovitosti či změnám, které v průběhu doby nastaly. Součástí kontrol dosti často bývají zpracovány i posudky na energetickou náročnost budovy, radon či akustiku.

Technická zpráva či posudek je od nás čistě objektivním sdělením nálezu s vymezením pravidel, že se nenecháme nikým z hlediska zpracování a sdělení ovlivnit.

Takto zpracovaný posudek může být dalším podkladem pro ocenění či přípravu jednání, rekonstrukci, identifikaci vad, které mohou způsobovat vady další apod.

Mnohé naše posudky se stávají i podkladem soudních a mimosoudních sporů o narovnání sporných informací vztahující se k očekávané a následně skutečné kvalitě nemovitosti.

pro klienty

Způsob realizace

Kontroly dle stavu nemovitostí

Kontroly nemovitostí je třeba rozlišovat do několika různých kategorií. Jedná se tak například o prohlídky a zpracování technických protokolů přejímek nemovitostí od prodávajících klientů stavebních společností či developerů. Dále pak pro účely rekonstrukcí a odstraňování závad na nemovitostech včetně rozpočtů. V poslední řadě formou invazivních metod zjišťování vad, které poškozují trvale nemovitosti vlivem statických poruch, vlhkostí apod.

V celé řadě případů u technických inspekcí lze konstatovat, že většina kontrolovaných nemovitostí je ve stavu standardního užívání a vad, které jsou pro užívání nepodstatné. Ovšem i v těchto případech je třeba tyto vady či opotřebení pojmenovat a stanovit případnou příčinu jejich vzniku a jejich případného odstranění.

 

Přejímku nemovitostí z oblasti realitního trhu pro nákup či prodej nemovitostí realizujeme v podobě malých a velkých technických prohlídek. Rozdíl mezi těmito prohlídkami je objem kontrolovaných detailů vzhledem ke stáří nemovitosti. U nemovitostí starších 30 let tak provádíme inspekce velké včetně prověření dokumentace, revizí a dalších souvisejících technických specifikací. V zimních měsících lze doplnit i o termovizní snímkování úniků tepla a teplených mostů.

 

V oblasti nemovitostí určených k prodeji, či rekonstrukcím volíme kombinaci inspekcí velkých invazivních a neinvazivních metod, kdy je třeba mnohdy na objektu učinit sondy do konstrukcí, aby bylo specifikováno, co je následně s objektem či konstrukcí třeba realizovat za opatření.

Úplné informace

Nehledáme jen závady, ale skutečný stav

Velkou praxí v oblasti posuzování nemovitostí je fakt, že mnoho najímaných inspektorů zpracovává posouzení technického stavu s tím, že hledá pouze nedostatky nemovitostí a na celkový stav konstrukcí a technologií, které jsou v pořádku již svou pozornost nezaměřují. Naše metodika posuzování je ale komplexní.

Technická inspekce nemovitosti má za úkol zajistit pro vlastníka úplné informace o nemovitosti a její stav v daném momentě kontroly včetně ostatních předmětů na pozemku, oplocení, komunikacemi, způsoby opotřebení či stáří technických částí nemovitosti s přihlédnutím na celkové stáří či změny, které a nemovitosti byli realizovány.

Velmi častým dotazem bývá, podle čeho je posudek zpracován a zda je možné jej využít i k případným soudním sporům. Posudek nemovitosti je zpracován tak, aby odpovídal obecně platným stavebním normám, předpisům ve smyslu aplikace technologií a materiálů na stavbách v daném čase jejich aplikace a možnosti využití ve stavebnictví. Každý technicky zpracovaný dokument včetně fotodokumentace může být i nástrojem k dalšímu řešení sporných otázek, a to jak mimosoudně či soudně.

Námi zpracované posouzení nemovitosti však primárně cílí k objektivnosti všech popisovaných částí nemovitosti, jejich způsobu opotřebení a možného užívání. Jestliže objekt vykazuje zjevné závady, identifikujeme tyto vady s jejich celkovým popisem a návrhem případného řešení k jejich odstranění. Součástí inspekce, pokud klient požaduje je i posouzení radonu, hygienického prostředí interiéru a exteriéru včetně měření akustiky či zpracování energetické náročnosti budovy.

Z takto zpracování zprávy lze následně klientům vypracovat i přehledný položkový rozpočet nutných oprav podle stavebního ceníku URS.

Případy

REPREZENTATIVNÍ PŘÍPADY PROVEDENÝCH INSPEKCÍ

Závada17.JPG

Tepelné mosty na fasádě

Závada10.JPG

Vlhkost ve stěnách

Závada8.jpg

Špatně zateplený dům

Závada48.JPG

Statické vady

Závada50.JPG

Plísně v interiéru

IMG_9996.JPG

Neodborná rekonstrukce

20200605_085540.jpg

Vady novostavby u Prahy

DSC01269.JPG

Nekvalitní výstavba RD

IMG_9779.JPEG

Závady novostaveb u bytů

PRÁVNÍ VÝKLAD OHLEDNĚ VAD NEMOVITOSTÍ

Výklad a pohled 3 různých nezávislých právních kanceláří na problematiku odpovědnosti za skryté vady a stav opotřebení nemovitosti z pohledu zákona NOZ od roku 2014.

STATISTIKY OD ROKU 2014

Reference
Právo

REFERENCE KLIENTŮ

Technická inspekce nám pomohla s prodejem starší nemovitosti, u které byly na první pohled zjevné závady na fasádě a bylo jasné, že budoucí vlastník bude muset do nemovitosti k dalšímu jejímu užívání muset investovat. V rámci nabídky jsme absolvovali desítky návštěv od zájemců a každý měl obavy jaké investice do rekonstrukce bude muset vložit. Až do chvíle, kdy jsme si opatřili od společnosti Comfort group, s.r.o. technickou inspekci, kdy jsme zájemcům o nemovitost mohli předložit její komplexní technický stav a náklady spojené s případnými opravami. Nemovitost posléze byla zarezervována do 11 dnů.

Anna Vašková, Vyškov

Contact

Garance profesionality

Ochrana spotřebitele

Certifikace

bottom of page